Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีรับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดพิธีรับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอโรงเรียนเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ทั้งสิ้นจำนวน 8 คน 

ข่าวโดย : รองฯวัชระ หวายฤทธิ์

 

WSKNEWS : ธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์