Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565  นางสาววรรณา  ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ร่วมกับคณะครู และนักเรียน  ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร จัดโดยโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมกับ สภากาชาดไทย ณ อาคารชัยพัฒนาเวชชารักษ์ ชั้น 2  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยนายบรรพต  จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ข่าวโดย : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล