Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระวิทยาศาสตร์) 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระวิทยาศาสตร์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย   เพื่อหาตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ผลการแข่งขันรายการที่นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค มีดังนี้

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  

  1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศรีชนะ

  2. เด็กชายสุรเชษฐ์  นิบุญทัน

  3. เด็กชายอินทัช  กะณาลักษ์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

   1. เด็กหญิงจิราภา  ขวัญบุญ

   2. เด็กหญิงบุญญาดา  วงษ์ธรรม

   3. เด็กหญิงประภาวินี  สุมรัมย์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

   1. เด็กชายกวีพัฒน์  มณีโชติ

   2. เด็กชายภานุพงษ์  อินเขียว

 

ข่าวโดย : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล