Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ จำนวน 2 รายการ คือ 1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 - ม.6  2) ซูโดกุ  ระดับ ม.4 - ม.6

ข่าวโดย : อมรเทพ โพธิ์ถนอม


WSKNEWS : ศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข