Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ตัวแทนนักเรียนและครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.ปลาย

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.ต้น

4.รางวัลอันดับที่ 4 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน

5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 

ข่าวโดย : ชญาพัชชา  แก่นนาคำ


WSKNEWS : สุคนธ์ฑา  พันธเสน