Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ค่ายคณิต ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิต  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข่าวโดย : อมรเทพ โพธิ์ถนอม


WSKNEWS : สุคนธ์ฑา  พันธเสน