Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร  (นักเรียนทวิภาคี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  นายวัชระ  หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" มอบวุฒิบัตร กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร  ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/10 แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก ซึ่งจัดอบรมในวันที่ 23 สิงหาคม 2565  และผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 จำนวน 7 คน ได้แก่ น.ส.ทิพรัตน์  สอนน้อย น.ส.จิรภิญญา  กุสมุทร  น.ส.ชื่นสุมล  ไคลมี  น.ส.เพ็ญพิชชา  กุสมุทร น.ส.สรีรัญ  พงษ์เพ็ง  น.ส.สุธิดา  นมแสง และ น.ส.อัญชลี  สุทธิประภา โดยมีคุณครูสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์  คุณครูธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ และคุณครูดาราพร  เชยเถื่อน เป็นผู้ประสานงานการจัดอบรม

ข่าวโดย : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์

 

WSKNEWS : สุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย