Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 โดยมีคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นผู้ฝึกซ้อม เพื่อหาตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ ผลการแข่งขันรายการที่นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติมีดังนี้

  • การประกวดละครคุณธรรม
  • การประกวดเล่นนิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-6 
ข่าวโดย : กุสุมา  จักขุจันทร์


WSKNEWS : สุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย