Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โดยรายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 ผลการแข่งขัน โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  ระดับเหรียญทอง นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ 1. นายชัชวาลย์  ภาษาสุข   2. นางสาววัศยา  ทับแสง  3. นางสาวศตพร  กลางสวัสดิ์  ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางอัญญา  พังจุนันท์ 2. นางสาวอรุณจรัส  อาษา

ข่าวโดย : อรุณจรัส  อาษา


WSKNEWS : ธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์