Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการวรรณา ปุจฉาการ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  จัดพิธีต้อนรับ นางสาววรรณา ปุจฉาการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี  

ข่าวโดย : ธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์


WSKNEWS : ธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์