Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"

โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” เป็นศูนย์การเรียนรู้และสนามสอบธรรมศึกษา ได้ดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีพระมหาประเสริฐพร โชติวโร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองเป็นประธานสนามสอบ

มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการสอบ จำนวนรวมทั้งสิ้น 355 คน ประกอบด้วย ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) จำนวน 17 คน จากโรงเรียนวัดอ่างทอง ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) จำนวน 315 คน ธรรมศึกษาชั้นตรี (อุดมศึกษา) จำนวน 1 คน ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) จำนวน 16 คน ธรรมศึกษาชั้นโท (อุดมศึกษา) จำนวน 1 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) จำนวน 3 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) จำนวน 2 คน จากโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง รู้หน้าที่ของชาวพุทธและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

ข่าวโดย : วราภา ทองพาศน์

 

 


WSKNEWS : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์