Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชั้นเรียนออนไลน์

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ (WSKONLINE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00 น. โดยมีคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 129 คน จัดโดย งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ข่าวโดย : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์
WSKNEWS : ธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์