Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าจะมาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในวัน 15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น ขอซักซ้อมและขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป