Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 ::: การอบรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" (โรงเรียนสุจริตเครือข่าย) :::

  

       เมื่อวันศกุร์ที่ 19 สิงหาคม  2559 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จังหวัดสมุทรสาคร  ในฐานะโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 โดยการนำของ  ท่านผู้อำนวยการไกรรัฐ  สว่างเดือน  ได้จัดกิจกรรมการอบรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ให้กับโรงเรียนสุจริตเครือข่าย  โดยได้รับเกียรติจาก  ท่านรองฯจิรวัฒน์  ขวัญช่วย   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

    

    

 

 ::: ดูภาพกิจกรรม :::