Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" (โรงเรียนสุจริตเครือข่าย)

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  จัดการอบรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" (โรงเรียนสุจริตเครือข่าย) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีครูและนักเรียนในโรงเรียนสุจริตเครือข่ายเข้าร่วม