Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

::: กิจกรรม ประสานสัมพันธ์ "วันรักลูก" ปี 2559 :::

โรงเรียนจัดกิจกรรมประสานสัมพันธ์ "วันรักลูก" เป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน และที่สำคัญยิ่งขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทุกๆท่านที่ร่วมมือกันทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

   

 

  

  

  

  

  

 ::: ดูภาพกิจกรรม :::