Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับครูผู้ช่วย

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  จัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับครูผู้ช่วย  ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562  ณ  บ้านแสงสุข  โดยมีครูผู้ช่วยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน