Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อ ม.1 และ  ม.4  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมทุคุณ"  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 22-23 และ  25-27  มีนาคม 2562  เวลา 08.00-16.30  น.  มีผู้สมัครระดับ ม.1  จำนวน  358  คน   สมัครระดับ ม.4  จำนวน 267  คน  (ไม่รวมนักเรียนประเภทโควต้า)  รวม ทั้งสิ้น  625  คน