Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แนะนำการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ประเภทแผนการเรียนรู้ธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ

สำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มธุรกิจการตลาดฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.ฉัชรภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการ บรรยาย  "การเรียนการสอนแบบทวิภาคี ประเภทแผนการเรียนรู้ธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ"  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" จำนวน 315 คน ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น.  ณ หอประชุม โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"