Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะกับเยาวชน 

นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะกับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วัดปรีดาราม จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  คือ นางสาวนันท์นรินทร์  แสงอาทิตย์ ระดับชั้น ม.3/8 และเด็กหญิงคณัฐพร  ปัญญาประทีป ระดับชั้น ม.2/10