Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร

นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ได้แก่

1. นางสาวนันท์นรินทร์ แสงอาทิตย์ นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัล เยาวชนดีมีคุณธรรม  จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องในวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2562

2. เด็กหญิง ดิษลัดดา เสาหงษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เด็กดีเด่น จากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

โดยเข้ารับประกาศนียบัตรจากท่านสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครอีก 61 คน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย