Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Logbook Teacher และ การเขียนรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 23 ตุลาคม 2561  โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)  และการเขียนรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)  ให้แก่ครูและบุคลากรทุกท่าน  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับความอนุเคราะห์ความรู้จากท่านวิทยากร ศน.มาราศรี  มีโชค  และคณะ