Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีมอบอาคารเรียน เจริญ อนงค์ ศุภธาดารัตน์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2561  โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จัดงานรับมอบและเปิดอาคารเรียน  "เจริญ อนงค์ ศุภธาดารัตน์"  จากคุณเจริญ ศุภธาดารัตน์  และ  คุณอนงค์  ศุภธาดารัตน์  ซึ่งพระครูสิริสาครธรรม  เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ  เจิมป้ายอาคารเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยมีท่านรองฯเดือนพฤกษา  เพ็ชรสีเงิน  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  มอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ บริจาค  โต๊ะ  เก้าอี้  และอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ,  ท่านมลฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายก อบจ.สมุทรสาคร, คุณสุชาติ  เบี้ยบังเกิด  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ  สถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และท่านผู้มีเกียรติมาร่วมพิธี

อาคารเรียน  "เจริญ อนงค์ ศุภธาดารัตน์"  เป็นอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล.  4  ชั้น  จำนวน 20  ห้องเรียน  ขนาด 8x7 เมตร/ห้อง  มูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท  โดยก่อสร้างทดแทนอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังเดิม  เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องสำหรับเรียนอย่างเพียงพอ  และได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น