Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ร่วมเป็นเครือข่ายการนำเสนอติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 2561 ระดับจังหวัด

ผู้อำนวยการไกรรัฐ  สว่างเดือน  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  ร่วมจัดนิทรรศการและนำนักเรียนไปร่วมเป็นเครือข่ายการนำเสนอติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 2561 ระดับจังหวัด  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร