Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่คุณครูวิภาพร  ตรงจิตการุณย์  คุณครูบุญยัง  แจ่มสว่าง  และคุณครูทองหล่อ  ฉ่ำคำ เพื่อให้คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560