Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์แทนใจถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้