Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ต้อนรับนักเรียนวันเปิดภาคเรียนและแนะนำครูบรรจุใหม่

วันที่ 16  พฤษภาคม 2560  ผู้อำนวยการไกรรัฐ  สว่างเดือน  แนะนำทีมบริหารของโรงเรียน  พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  พร้อมทั้งแนะนำครูบรรจุใหม่ 3 ท่าน  คือ  

  • คุณครูอรวี  เรืองพงษ์  
  • คุณครูสกุลทิพย์  พรหมรังกา
  • คุณครูศุรีพร  นุชสมบูรณ์

ดูภาพบรรยากาศทั้งหมด