Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ผู้อำนวยไกรรัฐ  สว่างเดือน  พร้อมผู้บริหาร จัดประชุมครูและบุคลากร  เพื่อเตรียมความพร้อม  ทำความเข้าใจ  มอบหมายบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  ก่อนเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2560  พร้อมทั้งประชุมวางแผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา