Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 ::: การติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 :::

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" นำโดยท่านผู้อำนวยการไกรรัฐ   สว่างเดือน  และคณะครูทุกท่าน  ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 และผ่านการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ "ดีเยียม"  

   

  

  

 

::: ดูภาพกิจกรรม :::

 

การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 

::: การประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา  2559 :::

 

     โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  ได้ส่งนายจิรสิน คำวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา  2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559