Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการเวทีวิชาการ(Symposium)ยกย่องเชิดชูเกียรติครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น


         ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนครินทร์  แสบงบาล ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับดีเยี่ยม ด้วยนวักรรม "แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว" ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  และได้ไปร่วมแสดงผลงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี