Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

::: การแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดสมุทรสาคร "สาครเกมส์'59" :::

              กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำโดย คุณครูธิดารัตน์  ขันติการุณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ดังนี้

 

1)  การแข่งขันบาสเกตุบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย   ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูบุญสม  แช่มช้อย  

      ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


2)  การแข่งขันเทเบิลเทนนิส   รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  ชายและหญิง  ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูภัสราภรณ์  วิริยภรณ์สวัสดิ์  

       ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2

 


 3)  การแข่งขันเปตอง  ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูธิดารัตน์  ขันติการุณ  

 ผลการแข่งขัน 

ด.ช.ธนาวุฒิ  เกรียท่าทราย                     ม.3/1   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว 
น.ส.อ้อย ตาลเสาร์ และ  น.ส.สุรีรัตน์ ใยเทศ  ม.5/2   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่