Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

ลำดับที่
ผู้จัดทำ
ชื่อเรื่อง/ผลงาน
หมายเหตุ
1 นางสาวเบญจวรรณ  สกุลเนรมิต ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเป็นอยู่กับปัจจุบัน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ชุดการสอนที่ ๑
ชุดการสอนที่ ๒
ชุดการสอนที่ ๓

2 นางาสาวสุพัตรา ตะเพียนทอง เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ วิชาเทคโนโยยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชม >>คลิก<<
3 นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชม >>คลิก<<
4 นาวสาวสุมามาลย์  ราญไพร ห้องเรียนเสมือน วิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ( C Language )  
5 นางสาวเบญจวรรณ  สกุลเนรมิต ชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบสามัญลักษณะและวิธีคิดแบบเป็นอยู่กับปัจจุบัน  วิชาพระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
6 นางนิยดา น่วมไม้พุ่ม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกาพย์เห่เรือ  
7 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver  
8 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร ห้องเรียนเสมือน วิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic  
9 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง Sound and Graphic  
10 นายเบญจรงค์ น่วมไม้พุ่ม 1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี”
2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต ภาษาบาลี คำศัพท์สำคัญทางพระพุทธศาสนา และ
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในโครงการพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนา (ส33102)
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
11 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนเรื่อง การเขียนเว็บด้วยภาษา HTML  
12 นางสาวศุภวาร เอมกมล เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  
13 นาวสาววิวรรณา เทวาชลาอังกูร บทเรียน การสถาปนาอำนาจใหม่ที่กรุงเทพมหานคร
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 
14 นายบุญชอบ สาธร รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
บทคัดย่อ
15 นาวสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” บทคัดย่อ
 16 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2   
 17 คุณครูสุพัตรา  ตะเพียนทอง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.3  
 18 คุณครูสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น   
 19 คุณครูสุคนธ์ฑา  พันธเสน

การสร้างสรรค์งานกราฟิก1

การสร้างสรรค์งานกราฟิก2