Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปี พ.ศ.2565