Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับสมัครนักเรียน ป.6 เข้าเรียน ม.1 SMART CLASS

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SMART CLASS) รับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์
 
#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.6
2. ได้เกรดเฉลี่ย 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 
#หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
2. สำเนาสมุดรายงานประจำตัว ใช้ผลการเรียนของชั้น ป.5
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป