Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง 

  1. ให้นักเรียน ม.1  ม.4  (นักเรียนเข้าใหม่) ปีการศึกษา 2561  ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2561
  2. นักเรียนเก่า  ม.2  ม.3  ม.5  ม.6  ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ห้องเรียนปกติ

 

ห้องเรียน Smart Class

 

ห้องเรียนภาษาจีน

 

ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

  • แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน-ม.4-ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก