Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.  1  และ ม.4  เข้าโครงการ Smart Class ปีการศึกษา 2560 รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สมัครเข้า ม.1   ต้องกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.6  และได้เกรดเฉลี่ย 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้น ป.5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สมัครเข้า ม.4   ต้องกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.3  และได้เกรดเฉลี่ย 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้น ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด

2.  สำเนาสมุดรายงานประจำตัว

-  ระดับ ม.1 ใช้ผลการเรียนของชั้น ป.5 

-  ระดับ ม.4 ใช้ผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม. 3

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ขั้นตอน : การสมัครเข้าเรียนโครงการพิเศษ

1. โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน

    - http://www.wsk.ac.th

2. ส่งหลักฐานการสมัครและใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือตนเองได้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30  พร้อมสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

3. สอบข้อเขียน  3  วิชา  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  โดยเนื้อหาวิชา  ไม่เกิน ป.6  และ  ม.3

4. รายงานตัวพร้อมชำระเงินส่วนเพิ่มเติมจากปกติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร 1 (ให้ผู้ปกครองรายงานตัวแทนได้)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ที่อยู่      442/30 ตำบลตลาด  อำเภอกระทุ่มแบน

           จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์   034-471902 ต่อ 107

โทรสาร    034-471901

เว็บไซต์    http://www.wsk.ac.th

e-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook

 - โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  สพม.10