Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" กำหนดติวโอเน็ตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น)

 

 

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและตะวันออก

ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตัว  แก้ไขข้อมูลครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียน  ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้  โดยจะไม่อนุุญาตให้เปลี่ยนตัว เปลี่ยนชื่อ ในวันแข่งขัน ณ ศููนย์แข่งขัน เด็ดขาด  

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง  มอบตัวและลงทะเบียนเรียน

 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"  กำหนดวันประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.2 และ ม.3  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ม.4  ม.5 และ ม.6  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559  ณ หอประชุมอาคารพระสมุทรคุณาจารย์ โดยมีกำหนดการ  ดังนี้

07.30 – 08.30 น.  ผู้ปกครองและนักเรียนรายงานตัวและรับเอกสาร ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์

08.30 น.  ผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกันที่อาคารพระสมุทรคุณาจารย์

08.30 – 10.00 น.  ฝ่ายบริหาร พบผู้ปกครอง / เจ้าหน้าที่ประกันชีวิตพูดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องประกัน

10.00 – 11.00 น.  ผู้ปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียนตามตาราง**

11.00 – 11.30 น.  รับเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน (สมาคมศิษย์เก่าฯ) /เงินประกันอุบัติภัยนักเรียน / จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและหนังสือแบบเรียน)

11.30 น.  ประธานและเลขา   เครือข่ายผู้ปกครองของแต่ละห้องเรียนประชุมพร้อมกันที่ห้องโสตฯ

 

ระดับชั้น

ระดับชั้น

ห้องพบครูที่ปรึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ม.1/1

ม.4/1

522

ม.1/2

ม.4/2

523

ม.1/3

ม.4/3

524

ม.1/4

ม.4/4

501

ม.1/5

ม.4/5

525

ม.1/6

ม.4/6

526

ม.1/7

ม.4/7

527

ม.1/8

ม.4/8

141

ม.1/9

ม.4/9

142

ม.2/1

ม.5/1

321

ม.2/2

ม.5/2

322

ม.2/3

ม.5/3

323

ม.2/4

ม.5/4

324

ม.2/5

ม.5/5

325

ม.2/6

ม.5/6

326

ม.2/7

ม.5/7

327

ม.2/8

ม.5/8

143

ม.2/9

 

144

ม.3/1

ม.6/1

514

ม.3/2

ม.6/2

515

ม.3/3

ม.6/3

516

ม.3/4

ม.6/4

312

ม.3/5

ม.6/5

315

ม.3/6

ม.6/6

316

ม.3/7

ม.6/7

317

ม.3/8

ม.6/8

528

ม.3/9

 

436