Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 ประวัติความเป็นมา

 

ท่านพระครูวิเศษสมุทคุณ (หลวงปู่ฮะ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดีพร้อมด้วยนายบุญล้อม ศรีสุวรรณ (ส.ส. จังหวัดสมุทรสาคร) และนายพงษ์ชัย ชุนบางยาง (ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกระทุ่มแบน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ร่วมมือกันติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้นที่วัดดอนไก่ดี จนเป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ.2494

โดยในช่วงแรกได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนระดับประถมศึกษาอยู่ มีนายพงษ์ชัย ชุนบางยาง เป็นผู้รักษาราชการแทนครูใหญ่ต่อมาในปี พ.ศ.2497 ท่านพระครูวิเศษสมุทคุณและคณะ ได้ติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้ต่อเนื่องและนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้ไม่ต้องไปหาที่เรียนใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกลและการคมนาคมไปลำบาก กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยอาศัยที่เดิมเรียนไปก่อน มีนายบุญธรรม กรรณสูตร ศึกษาธิการอำเภอกระทุ่มแบนในขณะนั้นรักษาราชการแทนครูใหญ่ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2497 กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งนายเจริญ เพ็งพานิช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

พ.ศ.2498 กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นเงิน 100,000 บาท ท่านพระครูวิเศษสมุทคุณ ต้องจัดหาเงินมาสมทบอีก 124,642 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2498 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ด้วยคุณความดีของท่าน 

จึงตั้งนามโรงเรียนว่า  โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 

 

 

 

ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีอาคารเรียน เพิ่มเติมดังนี้
อาคาร 1 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498(รื้อถอนไปแล้ว)
อาคาร 2 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2505
อาคาร 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2514
อาคาร 4 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2519
อาคาร 5 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2531
อาคาร 6 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2534
อาคาร 1 สร้างทดแทนอาคารเก่าเมื่อปี พ.ศ.2536

นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอนการเรียน เช่น หอประชุม โรงฝึกงาน อาคารคหกรรม ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ