Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คบเพลิงเป็นของสำหรับจุดประกายไฟให้สว่าง หมายถึง ครูอาจารย์ของโรงเรียนที่จุดประกายความรู้ให้แก่ผู้เรียน มงกุฎเป็นของสูงแทนพระมหากษัตริย์ หมายถึงโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รัศมีแทนแสงสว่างแห่งปัญญาอันเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เลิศด้วยคุณธรรมและความรู้

 สีประจำโรงเรียน ฟ้า – ขาว

 ปรัชญาของโรงเรียน เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา

 อัตลักษณ์ ความรู้ คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ เด่นล้ำเบญจรงค์ มั่นคงวิชาชีพการงาน สืบสานทูบีนัมเบอร์วัน