Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กลยุทธ์ (Strategy)

  1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
  3. ด้านครู ส่งเสริมศักยภาพครูสู่มืออาชีพ
  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
  5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  6. พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

 

 

 

 

 

 

**ที่มา  ...