Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

  เอกลักษณ์  (UNIQUENESS)

เด่นล้ำเบญจรงค์  มั่นคงวิชาชีพการงาน  สืบสานทูบีนัมเบอร์วัน

 

**ที่มา  สำนักงานกลุ่มอำนวยการ.  (2559).  คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน.