Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

  ค่านิยม  (VALUE)

1.  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วม

3.  มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

 

**ที่มา  สำนักงานกลุ่มอำนวยการ.  (2559).  คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน.