Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 คุณภาพผู้เรียน

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  

               1.1  การสื่อสาร

               1.2  การคิด

               1.3  การแก้ปัญหา

               1.4  การใช้ทักษะชีวิต

               1.5  การใช้เทคโนโลยี

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

               2.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

               2.2  ซื่อสัตย์สุจริต

               2.3  มีวินัย

               2.4  ใฝ่เรียนรู้

               2.5  อยู่อย่างพอเพียง

               2.6 มุ่งมั่นในการทำงาน

               2.7  รักความเป็นไทย

               2.8  มีจิตสาธารณะ

3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  

               3.1  เป็นเลิศทางวิชาการ

               3.2  สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา

               3.3  ล้ำหน้าทางความคิด

               3.4  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

               3.5  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก