Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พันธกิจ (MISSION)

  1. จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
  4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กร
  6. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

 **ที่มา  ...