Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่่นๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

**ที่มา  สำนักงานกลุ่มอำนวยการ.  (2559).  คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน.