"วิเศษนี้มีดีทุกวัน"  วารสารนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"อ่านเพิ่มเติม >>  ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 |


Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ค่านิยมหลัก 12 ประการ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

**ที่มา  แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร ว.ส.ค. 18 มีนาคม 2561