Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เป้าประสงค์ (GOAL)

  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศ
  5. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
  6. สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

 

 

 

 

 

 

**ที่มา  ...