Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโรงเรียน

 

 

**ที่มา  แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร ว.ส.ค. 18 มีนาคม 2561