Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน