Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2568 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ตามหลักมาตรฐานสากล บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพบุคลากรเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี  สานสัมพันธ์ชุมชน  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำพาองค์กรสู่ความวิเศษ สมชื่อวิเศษสมุทคุณ

 

** ที่มา  . . .