Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กลยุทธ์ (Strategy)

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย จิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้มีคุณภาพ

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่่นๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

**ที่มา  สำนักงานกลุ่มอำนวยการ.  (2559).  คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน.