Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
  • Error loading feed data

  ค่านิยมหลัก 12 ประการ

 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

6. มีศีลธรรม มีน้ำใจและแบ่งปัน

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

10. รู้จักใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11. เข้มแข็งทั้งกายและใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

12. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

 

 

**ที่มา  แบบฟอร์มปรับปรุงหลักสูตร ว.ส.ค.  18 มีนาคม 2561